[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] berlios will be closedHI,
Anh có thể làm về ERP mã nguồn mở, vd OPENERP , .....


2011/11/14 Tin Gmail <[email protected]>
Chào mọi người,

Hiện tại mình đang chuẩn bị làm luận văn thạc sĩ, mình mong muốn tìm một đề tài về Linux, mình cũng đã nghĩ được một số cái và cũng nhờ mọi người chia sẻ thêm cho mình một vài ý tưởng khác với(Yêu cầu là: Độc-chưa ai làm, mang tính hàn lâm một tí, và có tính ứng dụng cao ;-) ).
Mong nhờ mọi người giúp đỡ.

Tín

On 11/4/2011 8:13 PM, Anh K. Huynh wrote:
On Fri, 30 Sep 2011 22:15:31 +0700
"Anh K. Huynh"<[email protected]>  wrote:

See more details at

   http://developer.berlios.de/forum/forum.php?forum_id=37450
Berlios is still alive
       http://developer.berlios.de/forum/forum.php?forum_id=37533


--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]googlegroups.com>