[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] FOSSASIA 2011 off-topicOn Mon, 14 Nov 2011 11:32:59 +0700
mori huy <[email protected]> wrote:

> Thầy Sơn với anh Kỳ Anh gửi bài ở đây cho anh em download về tự xem
> được không? :D

Trình chiếu ở dạng .pdf:
   http://dragula.org/attachments/download/670/fossasia_2011_kyanh_latex.pdf

Linh tinh:
   https://github.com/viettug/offline2011/tree/master/foss_asia_2011

Have fun!

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115