[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Tuyển LTVEm đăng hộ a nhé Trúc. Dù sao em đăng cũng uy tín hơn là a  đăng đó.
Tks e.

2011/11/14 Le Kien Truc <[email protected]>
Số điện thoại đẹp :P. Anh có đăng lên ubuntu-vn hông, hay em đăng dùm cho?

--
OpenPGP key: D1495710

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected] || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>