[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Bộ sticker mã mở2011/11/22 Anh K. Huynh <[email protected]>:
>
> Nhiều thé bác. Chỉ giữ lại số 0 thôi, còn lại bỏ hết đi cũng được :D

-1

> debian,
+1

> claws-mail :D
Chưa nghe tên đồng chí này bao giờ


-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/