[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Bộ sticker mã mởOn Tue, 22 Nov 2011 16:12:18 +0700
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> 2011/11/22 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> >
> > Nhiều thé bác. Chỉ giữ lại số 0 thôi, còn lại bỏ hết đi cũng được :D
> 
> -1
> 
> > debian,
> +1
> 
> > claws-mail :D
> Chưa nghe tên đồng chí này bao giờ
> 

claws-mail's author:

  Holger Berndt <[email protected]>
  Tristan Chabredier <[email protected]>
  Hoà Viêt Dinh <[email protected]>
  ....

Bác thứ ba không biết là ai, nhưng tên Việt hẳn là gốc gác Việt :D


-- 
Anh K. Huynh
System administrator