[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: A presentation at PHPDAY vietnam?Hi everyone,

Please find information about Vietnam PHP Day in attach file. Nice to meet you in Vietnam PHP Day 2011 for a great Meetup.

Regards./.

AiTi ,. JSC. LogoLe Quang Anh
CEO - AiTi ,. JSC
Addr: No 356 Giai Phong str., Thanh Xuan dist., Ha noi, Viet Nam
Phone: +84 4 36 648 939
Mobile: +84 90 427 4585
Email: [email protected]
Web: http://www.aiti-aptech.edu.vn
"Vì một thế hệ lập trình viên Đẳng cấp Quốc tế." -- AiTi-Aptech
Incorporated with:

     

Một thành viên của đại gia đình Aptech. Hoạt động trong lĩnh vực đào tạo Lập trình viên Quốc tế, Lập trình viên Mã nguồn Mở. AiTi–APTECH là Trường đào tạo Lập Trình Viên Quốc Tế được thành lập dựa trên cơ sở hợp tác giữa Tập Đoàn Công Nghệ Thông Tin APTECH Ấn Độ và Công Ty Cổ Phần Tin Học Ứng Dụng Và Đầu Tư Công Nghệ - AITI. AiTi-APTECH là một trong những cơ sở của hơn 3200 đơn vị đào tạo của Aptech trên thế giới và là một trong số 48 đơn vị đào tạo của APTECH Việt Nam.

Training Courses:

     
*****************************************************************************************
This e-mail is confidential. It may also be legally privileged. If you are not the addressee you may not copy, forward, disclose or use any part of it. If you have received this message in error, please delete it and all copies from your system and notify the sender immediately by return e-mail. Internet communications cannot be guaranteed to be timely, secure, error or virus-free. The sender does not accept liability for any errors or omissions.
Tính riêng tư của thư điện tử này có thể được bảo vệ về mặt pháp lý. Nếu quý vị không phải là người chủ định được nhận và được sử dụng, đề nghị không sao chép, chuyển tiếp, tiết lộ hoặc sử dụng bất kỳ nội dung hay file đính kèm nào trong thư điện tử này. Nếu quý vị nhận được thư điện tử này do lỗi trong quá trình gửi, đề nghị xóa thư đó và tất cả các bản sao trong hệ thống của quý vị, đồng thời thông báo cho người gửi thư ngay lập tức. Thông tin liên lạc qua Internet không thể đảm bảo kịp thời, an toàn, không bị lỗi hay không có virus, do vậy người gửi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào.
***************************************************************************************** 
My profiles: Facebook WordPress Twitter Photobucket LinkedIn
Contact me: Y! messenger tuvan.aiti01 Y! messenger tuvan.aiti02 Y! messenger sro.aiti1
AiTi-Aptech's News SV 2012: “Sự trở lại của những nhà thông thái vui tính”
Get a signature like this. CLICK HERE.  


2011/11/23 Lilly Nguyen <[email protected]>

I am forwarding a request from Quang Anh Le, CEO of AiTi-Aptech. He is organizing 2011 PHPDay for December and is interested in speakers on FOSS. I have forwarded his message here knowing that there are a lot of knowledge people on the LUGs mailing lists who would be interested.

Please see his email below and message him personally if you are interested.

Best,
Lilly


On Nov 22, 2011, at 10:54 AM, Quang Anh Le wrote:

Dear Lilly,

As we mentioned with you before, our Institute, AiTi-APTECH and partner, will be hosting the Vietnam PHP Day 2011 on 17th December this year. This exciting event will take place from 08h00 at Conference Room on 3rd Floor - Bao Son Hotel at 50 Nguyen Chi Thanh Str., Hanoi. I am honored to invite you to attend this conference and give a speech to share your knowledge about Open Source.

Please contact me at to let us know whether you are able to join us at Vietnam PHP Day. Also, feel free to contact me if you need further details on the conference. Could you please find the detail of PHP Day as in attachment

I look forward to seeing you this December.

Best regards,
AiTi ,. JSC. LogoLe Quang Anh
CEO - AiTi ,. JSC
Addr: No 356 Giai Phong str., Thanh Xuan dist., Ha noi, Viet Nam
Phone: +84 4 36 648 939
Mobile: +84 90 427 4585
Email: [email protected]
Web: http://www.aiti-aptech.edu.vn
"Vì một thế hệ lập trình viên Đẳng cấp Quốc tế." -- AiTi-Aptech
Incorporated with:

     

Một thành viên của đại gia đình Aptech. Hoạt động trong lĩnh vực đào tạo Lập trình viên Quốc tế, Lập trình viên Mã nguồn Mở. AiTi–APTECH là Trường đào tạo Lập Trình Viên Quốc Tế được thành lập dựa trên cơ sở hợp tác giữa Tập Đoàn Công Nghệ Thông Tin APTECH Ấn Độ và Công Ty Cổ Phần Tin Học Ứng Dụng Và Đầu Tư Công Nghệ - AITI. AiTi-APTECH là một trong những cơ sở của hơn 3200 đơn vị đào tạo của Aptech trên thế giới và là một trong số 48 đơn vị đào tạo của APTECH Việt Nam.

Training Courses:

     
*****************************************************************************************
This e-mail is confidential. It may also be legally privileged. If you are not the addressee you may not copy, forward, disclose or use any part of it. If you have received this message in error, please delete it and all copies from your system and notify the sender immediately by return e-mail. Internet communications cannot be guaranteed to be timely, secure, error or virus-free. The sender does not accept liability for any errors or omissions.
Tính riêng tư của thư điện tử này có thể được bảo vệ về mặt pháp lý. Nếu quý vị không phải là người chủ định được nhận và được sử dụng, đề nghị không sao chép, chuyển tiếp, tiết lộ hoặc sử dụng bất kỳ nội dung hay file đính kèm nào trong thư điện tử này. Nếu quý vị nhận được thư điện tử này do lỗi trong quá trình gửi, đề nghị xóa thư đó và tất cả các bản sao trong hệ thống của quý vị, đồng thời thông báo cho người gửi thư ngay lập tức. Thông tin liên lạc qua Internet không thể đảm bảo kịp thời, an toàn, không bị lỗi hay không có virus, do vậy người gửi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào.
***************************************************************************************** 
My profiles: Facebook WordPress Twitter Photobucket LinkedIn
Contact me: Y! messenger tuvan.aiti01 Y! messenger tuvan.aiti02 Y! messenger sro.aiti1
Attachment: PHP DAY 2011 - Overview.pptx
Description: application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation