[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Chào mọi ngườiWelcome!

2011/11/22 Duy Y Nguyen <[email protected]>:
> Mong sẽ có cơ hội Join vào các hoạt động của hộ.

Đây là hoạt động online nhé :)

https://www.facebook.com/SaigonLUG
https://www.facebook.com/groups/vietlug/

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/