[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Bộ sticker mã mở2011/11/24 Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]>:
> 2011/11/23 Doan, ( HCM )Lương Văn <[email protected]>:
>> 2011/11/22 Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]>
>>>
>>> Chào các bác,
>>>
>>> Bộ sticker mã mở:
>>>
>>> 0. Arch (vì rất nhiều geek đang dùng xD)
>>> 1. Ubuntu
>>> 2. Fedora
>>> 3. LibreOffice
>>> 4. Firefox
>>> 5. Gimp
>>>
>>> Còn cái FOSS nào ngon cần thêm vào list để in sticker ra làm công tác
>>> PR không nhỉ?
>>
>> Debian, CentOS, Gen2, Vim
>
> 0. Arch (vì rất nhiều geek đang dùng xD)
> 1. Ubuntu
> 2. Fedora
> 3. LibreOffice
> 4. Firefox
> 5. Gimp
> 7. Gentoo
> 8. CentOS
> 9. Vim
>
> # Dân dev chưa có tool nào ngoài vim nhỉ?
> # Nếu tính cả dev thì Eclipse, PHP, Java... và một...đống nữa chui ra :)
>

Ấy ấy, em có suggest Emacs nữa mà.

-- 
Dương "Yang" ヤン Hà Nguyễn ("Nguyễn Hà Dương" in Vietnamese, 「グエンヤン」 in Japanese)
Web log: http://cmpitg.wordpress.com/
"Life is a hack"

-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.12
GIT/C/ED/L d++ s-:-(:) !a C+++(++++) ULU++++>$ P-- L+++>$ E+++
W++>+++ N+ o+ K w--- O- [email protected] V- PS+ PE++ Y+>++ PGP++ t+ 5 X+ R-
tv+ b+++ DI+++ D++ G+++ e* h* r* y-
-----END GEEK CODE BLOCK-----