[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Bộ sticker mã mởNgày 11/11/24 14:33, Dương "Yang" ヤン Hà Nguyễn viết:
0. Arch (vì rất nhiều geek đang dùng xD)
1. Ubuntu
2. Fedora
3. LibreOffice
4. Firefox
5. Gimp
7. Gentoo
8. CentOS
9. Vim

# Dân dev chưa có tool nào ngoài vim nhỉ?
# Nếu tính cả dev thì Eclipse, PHP, Java... và một...đống nữa chui ra :)

Ấy ấy, em có suggest Emacs nữa mà.


0. Arch (vì rất nhiều geek đang dùng xD)
1. Ubuntu
2. Fedora
3. LibreOffice
4. Firefox
5. Gimp
7. Gentoo
8. CentOS
9. Vim
10. Emacs