[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Chào mọi người2011/11/22 Duy Y Nguyen <[email protected]>:
> Lần đầu join vào mail group của SaiGonLUG . Mng dc mọi người chỉ bào và cung
> cấp thông tin về mục đích và phương hướng hoạt động của Group .

Bác đang dùng Ubuntu phải không nhỉ?

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/