[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Bộ sticker mã mởNgày 11/24/2011 02:35 PM, Nguyen Vu Hung viết:

0. Arch (vì rất nhiều geek đang dùng xD)
1. Ubuntu
2. Fedora
3. LibreOffice
4. Firefox
5. Gimp
7. Gentoo
8. CentOS
9. Vim
10. Emacs 

Không ai đoái hoài tới Wordpress nhỉ :D