[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Chào mọi người



On Fri, 25 Nov 2011 11:24:05 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> On Fri, 25 Nov 2011 11:06:50 +0700
> Duy Y Nguyen <[email protected]> wrote:
> 
> > Mình dùng Ubuntu có được đi không bạn.
> 
> you're welcome :)

s/you're welcome/welcome to archlinux :D/

> 
> Vì cũng chưa chắc là có offline không, nên chưa nói gì nhé. Để mình rủ
> thêm các bạn khác. Bạn có thể theo dõi ở 
>    http://groups.google.com/group/archlinuxvn/
> 
> Chúc vui,
> 



-- 
Anh K. Huynh
System administrator