[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Chào mọi ngườiTự học cũng tốt :) . Đâu có gì xấu xa đâu mà thở dài :)

Vào 12:45 Ngày 25 tháng 11 năm 2011, Hoang Tran <[email protected]> đã viết:
> ^^ lên lịch nhé. Đi d9e73 học hỏi sử dụng Arch  ^^
>
hé hé chả học được gì đâu. Chém gió thôi. Lmà cái nghề này cuối cùng cái
gì cũng phải tự học thôi ... (thở dài)

Hoang
--
[End of diatribe.  We now return you to your regularly scheduled
programming...]
            -- Larry Wall in Configure from the perl distribution
_   /|
\'o.O'
=(___)=
  U

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>