[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Chào mọi ngườiCó ai nói gì gentoo đâu, ơ hay :))

2011/11/25 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Fri, 25 Nov 2011 13:43:49 +0700
Hoang Tran <[email protected]> wrote:

> Hoang
> @Hưng: hì không phản đối gì gentoo cả, ngày xưa nhờ gentoo mà mới
> hiểu ra nhiều thứ... Có điều là giờ không muốn ngày ngày phải ngồi
> học nữa :-D

Bác nói làm gì, mấy tay gentoo cứng đầu cứng cổ lắm. Có thấy bác đổi
qua Arch là mừng cho bác nhiều :D

--
Anh K. Huynh
System administrator

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--
---
hungnv