[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Chào mọi ngườiOn Fri, 25 Nov 2011 14:14:53 +0700
Hung Nguyen <[email protected]> wrote:

> Có ai nói gì gentoo đâu, ơ hay :))

Bằng chứng đấy :D

> 2011/11/25 Anh K. Huynh <[email protected]>
> 
> > On Fri, 25 Nov 2011 13:43:49 +0700
> > Hoang Tran <[email protected]> wrote:
> >
> > > Hoang
> > > @Hưng: hì không phản đối gì gentoo cả, ngày xưa nhờ gentoo mà mới
> > > hiểu ra nhiều thứ... Có điều là giờ không muốn ngày ngày phải ngồi
> > > học nữa :-D
> >
> > Bác nói làm gì, mấy tay gentoo cứng đầu cứng cổ lắm. Có thấy bác đổi
> > qua Arch là mừng cho bác nhiều :D
> >
> > --
> > Anh K. Huynh
> > System administrator
> >
> > --
> > You received this message because you're subscribed to the mailing
> > list "Saigon GNU/Linux User Group".
> > List Address: [email protected]  || List Archive:
> > http://groups.google.com/group/saigonlug
> > To unsubscribe from this group, send email to <
> > [email protected]>
> >
> 
> 
> -- 
Anh K. Huynh
System administrator