[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Chào mọi người2011/11/25 Tho Nguyen <[email protected]>:
> Em xài Linux Mint tham gia hội được không các bác ;)

Tất nhiên là được.

Trong máy hễ có cài GNU tools là gia nhập được SaigonLUG hết!

# Mình dùng Mac OS X :)

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/