[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Offline cho các bạn dùng ArchOn Sat, 26 Nov 2011 23:28:00 +0700
mori huy <[email protected]> wrote:

> Ngọa sơn quan hổ đấu. Haha.
> 
> Định tham gia nhưng bị "xếp hạng" thấp quá nên thôi :P

Thôi mời làm nhà tài trợ :D 


-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115