[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Chào mọi ngườiAnh không xài cũng tham gia được ;) 


2011/11/25 Tho Nguyen <[email protected]>
Em xài Linux Mint tham gia hội được không các bác ;)

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--
---
hungnv