[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Chào mọi người

Vietlug thì đủ, từ hỗ trợ newbie cho tới vấn đề vĩ mô (kinh tế, chính
trị, an ninh của FOSS)
https://www.facebook.com/groups/vietlug/

Quảng cáo quá :))


--
OpenPGP key: D1495710