[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Chào mọi người2011/11/30 Le Kien Truc <[email protected]>:
>
>>
>> Vietlug thì đủ, từ hỗ trợ newbie cho tới vấn đề vĩ mô (kinh tế, chính
>> trị, an ninh của FOSS)
>> https://www.facebook.com/groups/vietlug/
>
>
> Quảng cáo quá :))

Trên FB, Tên của Ubuntu-VN là foss.vn.
IMO, nên dùng foss.vn thay vì Ubuntu (nghĩa nhỏ quá)

Hợp nhất saigonlug, vietlug, hanoilug và ubuntu-vn trên FB nhá! :)

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/