[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Chào mọi người2011/11/30 Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]>:
> 2011/11/30 Le Kien Truc <[email protected]>:
>>
>>>
>>> Vietlug thì đủ, từ hỗ trợ newbie cho tới vấn đề vĩ mô (kinh tế, chính
>>> trị, an ninh của FOSS)
>>> https://www.facebook.com/groups/vietlug/
>>
>>
>> Quảng cáo quá :))
>
> Trên FB, Tên của Ubuntu-VN là foss.vn.
> IMO, nên dùng foss.vn thay vì Ubuntu (nghĩa nhỏ quá)
>
> Hợp nhất saigonlug, vietlug, hanoilug và ubuntu-vn trên FB nhá! :)
>

Again, are you making decision for all of the people here?