[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Chào mọi người

2011/11/30 An NGUYEN <[email protected]>
2011/11/30 Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]>:

> Hợp nhất saigonlug, vietlug, hanoilug và ubuntu-vn trên FB nhá! :)
>

Again, are you making decision for all of the people here?


Viết tiếng Việt đi An ơi.

Đây không phải là "quyết định",

1. Có hình mặt cười: Mình đưa ra vấn đề (đề xuất) một cách nhẹ nhàng, các bạn trao đổi đi.
2. Sự đoàn kết quan trọng hơn vô chính phủ trong thời điểm này.


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/