[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Lead cộng đồng: Dân chủ hay độc tài?Mình nhớ đến link này
http://producingoss.com/en/social-infrastructure.html
http://producingoss.com/en/consensus-democracy.html
bàn về cách lead cộng đồng FOSS.

Trong thế giới này, khác với các công ty, các dự án và cộng đồng FOSS ít liên quan tới  tiền,
không deadline, chỉ còn lại motivation và sự ảnh hưởng cũng như uy tín.

Vậy làm sao để build được cộng đồng?

Một người rất có tài, có uy tín có thể là nhà lãnh đạo độc tài trong một số trường hợp đặc biệt.

Các trường hợp khác thì sao?
Mình nghĩa là dân chủ và mở sẽ là chìa khóa cho thành công.

Nói dễ hiểu, các cộng đồng FOSS ở Việt Nam có tình hình này:
Thành viên nhiều, biết cũng chẳng nói, nói cũng chẳng biết, không biết cũng không hỏi.
Thành thử cộng đồng dù vài trăm mạng nhưng tỉ lệ tích cực chỉ là vài %,
số còn lại thụ động ngồi nghe :)