[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Lead cộng đồng: Dân chủ hay độc tài?Vẫn biết là mã nguồn mở, nhưng mã nguồn mở không phải là một ch.ế độ với d.ân; c,hủ (ăn theo đàn chủ Mark Shuttleworth). Hơn nữa ở Việt Nam nếu trông chờ quá vào người khác thì sẽ khó mà xong chuyện :P

--
OpenPGP key: D1495710