[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Barcamp Saigon Winter 2011Mai có barcamp mà trong nhóm im ắng nên sợ có người không biết:
http://action.vn/vi/news/144-barcamp-sai-gon-winter-2011

Thời Gian

Chủ nhật, 11 Tháng 12 Năm 2011
Từ 8:00AM - 5:00PM

Địa điểm

Trường Đại Học Quốc tế RMIT
702 Đại lộ Nguyễn Văn Linh
Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

--
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/