[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Barcamp Saigon Winter 20112011/12/11 Anh K. Huynh <[email protected]>:
>
> Tính lên chơi mà đang máu sửa cái lens Takumar
>  http://vonhudieu.net/zen/index.php?/tags/153-disassembled/148-super_takumar_1_14_50mm
> nên thôi ở nhà :D Hẹn sang năm (với một bài về cách sửa dùng và sửa len
> Takumar này :D)

Mình vừa đi BarCampSaigon về tới Hà Nội.

Chuyện buồn có, vui có, từ từ sẽ blog
(Còn mai phải cài để lấy lại tiến độ công việc đã bị trễ do hoạt động
FOSS trong SG cái đã :)

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/