[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Thi chứng chỉ LPIC2011/12/12 Le Kien Truc <[email protected]>:
> Anh ơi,
> Thi LPIC-1 và 2 cùng lúc được không nhỉ :D. Cái 2 nó require cái 1 :(

Phải xong LPIC 1 mới sang LPIC 2 được.

Không giống dạng tín chỉ đâu.

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/