[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] 5 Resume Mistakes You Are Making And How To Avoid ThemHihi, 2 bản CV của mình gần đây đều chỉ có một trang A4. Thế này có
lần một bạn HR gọi hỏi mình sao CV anh ngắn thế. =]]

2011/12/12 Tũn <[email protected]>:
> Nhầm 5/5 pác ạ
> :D
>
> Vào 21:50 Ngày 12 tháng 12 năm 2011, Nguyễn Hải Nam <[email protected]> đã
> viết:
>
>> On 12/12/2011 15:44, Tũn wrote:
>> >
>> > Em mắc cả 2 điều trên :(
>> >
>>
>> 2/5 là cái nào? ;-)
>>
>> CV thường để qua vòng gửi xe nên không cần viết dài, viết nhiều :D (trừ
>> khi muốn chém gió cho HR nó sợ thì nổ thật nhiều cũng được, chứ đừng lỡ
>> cỡ :P).
>>
>> --
>> Nguyễn Hải Nam
>>
>> Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/
>>
>> --
>> You received this message because you're subscribed to the mailing list
>> "Saigon GNU/Linux User Group".
>> List Address: [email protected]  || List Archive:
>> http://groups.google.com/group/saigonlug
>> To unsubscribe from this group, send email to
>> <[email protected]>
>
>
>
>
> --
> We are not trying to solve the how-to-administer-my-Linux-box problem.
> Lots of people are doing useful work on that.
>
> --
> You received this message because you're subscribed to the mailing list
> "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected] || List Archive:
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to
> <[email protected]>-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C