[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Đề Cử Nhân Sự Tham Gia Ban Chấp Hành Câu Lạc Bộ Phần Mềm Nguồn Mở (VFOSSA)On Sun, 8 Jan 2012 11:04:08 +0700
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> Gửi các bác trong các cộng đồng FOSS,
> 
> # Xin lỗi các bác em cross-posting nhiều list khác nhau.
> 
> Để chuẩn bị nhân sự cho Ban chấp hành VFOSSA nhiệm kỳ 1 chúng tôi kêu
> gọi các cộng đồng, doanh nghiệp FOSS nêu cao tinh thần trách nhiệm và
> ứng cử vào BCH. Các cộng đồng, doanh nghiệp FOSS tham gia VFOSSA với
> tư cách thành viên tập thể hãy đề cử ít nhất một người tham gia BCH.
> Các đơn vị ở xa không về dự Đại hội được có thể ứng/đề cử đại diện của
> mình vào BCH qua email. Chúng tôi sẽ nghiên cứu giải pháp cho phép bầu
> online, nếu ổn sẽ cho thử ngay lần này. Sinh hoạt Ban chấp hành sẽ chủ
> yếu online nên các anh ở xa vẫn hoàn toàn có thể tham gia vào Ban chấp
> hành.
> 
> Deadline cho việc ứng/đề cử Ban chấp hành là hết ngày 10/1/2012.
> 
> Để ứng cử vào Ban chấp hành, anh chị hãy reply lại tin này với các nội
> dung sau hoặc gửi trực tiếp tới email vuhung16plus at gmail.com hoặc
> số điện thoại 0904-28-7878:


Ôi, thời của ma~ mở đã đến rồi ^^

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115