[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Đề Cử Nhân Sự Tham Gia Ban Chấp Hành Câu Lạc Bộ Phần Mềm Nguồn Mở (VFOSSA)Tích cự mà ;;), có cực đâu. 


2012/1/8 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Sun, 8 Jan 2012 16:08:05 +0700
Hung Nguyen <[email protected]> wrote:

> Trích từ bài báo
>
> CLB được hình thành từ các tổ chức và cá nhân tích cự từ các diễn đàn
> HanoiLux, SaigonLux

Ơ lão này cũng chịu khó đọc ghê. SaigonLux hay SaigonLUG?

Mà tích cực là không có tui rồi :D

--
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--
---
hungnv