[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Nhậu mừng năm mới?Ok, ngày 19/01 mình sẽ ngồi ở quê nâng ly cùng mọi người :))

2012/1/12 Phu Le Tra Vinh <[email protected]>

19/01 vote theo a K.Anh

On Jan 3, 2012 11:22 AM, "Le Kien Truc" <[email protected]> wrote:
Freebeer =P~

Vào 10:20 Ngày 03 tháng 1 năm 2012, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
On Tue, 3 Jan 2012 10:14:02 +0700
An NGUYEN <[email protected]> wrote:

> Theo như tiêu đề, em xin đề nghị anh em mình lại tụ họp nhậu mừng năm
> mới. Tất cả vì một năm mới làm ăn phát đạt. :D
>
> Từ giờ cho đến Chủ nhật ngày 8/1, mọi người vote thời gian nhậu
> nhé. :-)
>
> An.
>


19/1/2012


--
Anh K. Huynh
System administrator

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--
OpenPGP key: D1495710

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected] || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected] || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--
Viet Huynh