[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Nhậu mừng năm mới?On Sun, 15 Jan 2012 08:56:44 +0700
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> 2012/1/13 An NGUYEN <[email protected]>:
> > http://www.doodle.com/tg54r9ixgyafkkuh
> > Vote đi anh em. :D
> 
> Deadline từ hôm qua thì sao vote được.
> Mình đang ở SG, chắc tham gia được tới khoảng 7h30 tối.
> 
> Nên fix luôn cả địa điểm cho nhanh An ạ.
> 

bigman mà bác 

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115