[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Về SaigonLUGOn Thu, 12 Apr 2012 10:01:22 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
> 
> Xin nhắc lại là ở đây có hai chuyện khác nhau, tách biệt ra (1) và
> (2). bác nào thích chém gì thì chém, nhưng nội dung vấn đề chính là
> (1).

nội dung chính vẫn là (2)

-- 
I'm going to Boston to see my doctor.  He's a very sick man.
		-- Fred Allen