[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Về SaigonLUGHi,

On Fri, 13 Apr 2012 11:37:13 +0700
Dương "Yang" ヤン Hà Nguyễn <[email protected]> wrote:

> Và đừng lôi em vào phần "các bạn".  Em không đại diện cho ai và không
> ai đại diện cho em sất.

Topic đi khá xa rồi. Mọi người nên dừng thì hơn :D

-- 
The mosquito exists to keep the mighty humble.