[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Đính chính: Về thành viên của VFOSSA và SaigonLUG2012/4/23 An NGUYEN <[email protected]>
>
> anh Vũ Hưng

Mình là thành viên của SaigonLUG nhá :)

Những phát biểu (nói chung là mang tính đóng góp, hy vọng thế)ở
SaigonLUG của mình đều mang tính cá nhân,
không đại diện cho bất kỳ tổ chức nào :)

Xem thêm disclaimer ở dưới :)

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited
Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the obove is my personal
opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.