[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Châu An mất điện thoại.Chào mọi người.

Mình vừa đánh rơi mất điện thoại. Số điện thoại 0943-747-749 hiện
KHÔNG thuộc quyền sở hữu của mình. Mình đã liên hệ nhà mạng để khoá số
này. Tuy nhiên vì mình thường là người liên hệ với các anh em trong
nhóm nên cần phải thông báo rõ trên list. Vào thời điểm này, Châu An
sẽ KHÔNG có liên lạc với anh em nào qua điện thoại cho đến khi mình
lấy lại được số 749 kia.

Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.


-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C