[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Semi-OT: Giao lưu với tác giả ngôn ngữ RubyOn Wed, May 23, 2012 at 4:36 PM, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:
> On Wed, 23 May 2012 16:16:23 +0700
> "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
>
>> On Wed, 23 May 2012 18:10:54 +0900
>> Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:
>>
>> > Cần tìm vài người biết Ruby và tiếng Nhật để dự buổi ăn tối với ông
>> > Matsumoto "MATZ" (http://en.wikipedia.org/wiki/Yukihiro_Matsumoto)
>> > vào

Hơi hạn chế quá.

An.