[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonsfd] Tổ chức một event FOSS nào vui vui ở Sài Gòn?An thử làm một bài How I operate our system cho mọi người nghe đi, thú vị á, thực tế và thú vị. Book một quán cf nào đó làm chỗ nói chuyện là xong.2012/6/25 An Nguyen <[email protected]>
Xin chào bà con,

Sau hơn 1 năm lên núi ẩn tu thì giờ máu cộng đồng của mình lại nổi
lên. Nhân tiện một đại ca cùng công ty tự nhiên hỏi SaigonLUG dạo này
có gì mới không? Nghe thấy thế mình cũng máu lên não, cũng muốn làm
cái event gì đó vui vui về technical cho anh em FOSS tại SG. Nhân tiện
cũng là dịp để anh em giao lưu tán gẫu, lai rai vài chai.

Anh em có ý kiến gì không? Nếu có ý kiến gì cứ đóng góp nhiệt tình.
Mình xin chân thành lắng nghe.

Cám ơn bà con.
An.

--
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C

--
You received this message because you are subscribed to the mailing list "Saigon Software Freedom Day".
To post to this group, send email to <[email protected]>
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/saigonsfd?hl=en--
---
Hung. Nguyen Van
Website: http://ethicconsultant.com