[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Cực khoái là gìNgày 2012/06/26 15:59, Anh K. Huynh viết:
Mình thì mình khoái nhất là cho hai ông thần Nguyễn Vũ Hưng và Nguyễn
Châu An ra khỏi Saigonlug. Sau đó mình chọc giận vài bạn khác cho họ
sôi máu lên. Sau đó mình gây ra các cuộc cãi nhau cuôi cùng vào quán
nhậu xì loạn xì ngầu lên =^^^
Máu sôi lên não, cũng là một dạng cực khoái?
Nhưng chả có cảm giác "được" cái gì cả :)

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla&  Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.