[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Fork Topic] Tổ chức eventHello bà con,

Topic kia bị các siêu nhân vào chém gió bay tung nhà "tung của". Mình
fork ra đây để bàn vụ event cho nó kín gió.

Mình đề xuất là dùng ngày Sysadmin năm nay, ngày 27 tháng 7 để anh em
*nix sysadmin tụ họp. Có thể làm vài bài nói chuyện hữu ích như "How I
operate my system". Nội dung thì đơn giản thôi, cà phê đàm đạo rồi đi
nhậu.

Anh em thấy thế ổn không? Hay là muốn ngày nào khác sớm hơn/trễ hơn?

An.

-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C