[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [Fork Topic] Tổ chức eventOn Thu, 5 Jul 2012 10:54:19 +0700
"An. Nguyen Chau" <[email protected]> wrote:

> 2012/7/5 Ky0 <[email protected]>:
> > Vụ lấy ngày thương binh liệt sỹ làm ngày của các sysadmin không hay
> > lắm :P

Làm cái doodle, ai tham gia thì đánh dấu vào. Tinh thần tự do cởi mở.

Hết năm ni mình đổi tên SaigonLUG thì thành SaigonCLG (Nhóm những người
dùng Linux ở Sài Gòn _C_ứ _G_ặp _L_à _C_ãi) 

:D ^^


-- 
Anh K. Huynh
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>