[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [Fork Topic] Tổ chức eventNgày 2012/07/05 10:54, An. Nguyen Chau viết:
Ngày sysadmin là truyền thống mấy năm rồi, và nó là worldwide. Còn
chuyện nó tình cờ trùng với cái ngày abc xyz nào đấy thì /me không
thấy đó là vấn đề của ngày sysadmin. Có chăng thì đó là vấn đề của
ngày abc xyz.
Đàn ông sinh ngày 8/3 (ở VN) thì sao? ;) Có vấn đề là chắc.

Tên con mình muốn đặt là gì cũng được nhưng chắc nên tránh
mấy thứ như "drop table" kiểu kiểu này.

http://xkcd.com/327/

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla&  Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.