[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [Fork Topic] Tổ chức eventNgày 2012/07/05 11:20, Anh K. Huynh viết:
Hết năm ni mình đổi tên SaigonLUG thì thành SaigonCLG (Nhóm những người
dùng Linux ở Sài Gòn_C_ứ_G_ặp_L_à_C_ãi)
Muốn đổi thế nào thì đổi; làm tăng đề tài liên quan đến Linux;
theo cái tên saigonLUG là được :)

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla&  Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.