[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [Fork Topic] Tổ chức event

On Thursday, July 5, 2012 1:16:57 PM UTC+7, Nguyen Hung Vu wrote:
Ngày 2012/07/05 11:20, Anh K. Huynh viết:
> Hết năm ni mình đổi tên SaigonLUG thì thành SaigonCLG (Nhóm những người
> dùng Linux ở Sài Gòn_C_ứ_G_ặp_L_à_C_ãi)
Muốn đổi thế nào thì đổi; làm tăng đề tài liên quan đến Linux;
theo cái tên saigonLUG là được :)

đuổi bớt mấy bác hay cãi nhau là được có gì phải lăn tăn =))