[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Transfer domain saigonlug.org2012/10/6 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> On Sat, 6 Oct 2012 16:53:09 +0700
> An Nguyen <[email protected]> wrote:
>
>> Hello anh Tuấn,
>>
>> Hiện em vừa setup xong VPS mới cho Saigonlug thay cho VPS mà anh Kỳ
>> Anh đã cung cấp 2 năm qua. Nếu được em cũng rất mong được anh transfer
>> lại domain saigonlug.org. Em sẽ chịu trách nhiệm về việc payment và
>> quản lí cả domain cũng như VPS cho cộng đồng.
>
> Hehe, có đồ phá rồi, a e sài gòn lug nhào vô phá chơi, cho bạn An mất
> ngủ chơi :D ^^
>
Off-topic: Block hết port rùi. :-)

> --
> I am ... 5 dog years old.
>
> --
> You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C