[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Translation coreutils-8.20 bị sai: chownVào 12:45 Ngày 09 tháng 12 năm 2012, Kiên Vũ Trần
<[email protected]> đã viết:
> msgstr "đã thay đổi quyền sở hữu của %s thành %s từ %s\n"
> mình nghĩ nên sửa lại thành "đã thay đổi quyền sở hữu của %s từ %s thành
> %s\n" thì đúng hơn .
Chuyển như bác đề nghị thì phải thay đổi mã nguồn nếu không sẽ sai.
Nguyên mẫu ban đầu:
 msgstr "đã thay đổi quyền sở hữu của %s thành %s từ %s\n"
Tham số thứ nhất là đối tượng cần thay đổi ownership.
Tham số thứ hai là owner cũ.
Tham số thứ ba là owner mới.
Nếu bạn chuyển thành:
"đã thay đổi quyền sở hữu của %s từ %s thành %s\n".
Thì khi thay các tham số vào sẽ khác ý nghĩa ban đầu.
-- 
Homepage:http://phuocnh.nghelong.com