[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Translation coreutils-8.20 bị sai: chownBạn Kiên nói đúng rồi chứ hè. `from '%s' to '%s'` tức là `từ '%s' thành
'%s'`.

Mà thôi để tiếng Anh cho nó lành. :D

On Sun, 9 Dec 2012 20:01:25 +0700
Folami Nguyen <[email protected]> wrote:

> Vào 12:45 Ngày 09 tháng 12 năm 2012, Kiên Vũ Trần
> <[email protected]> đã viết:
> > msgstr "đã thay đổi quyền sở hữu của %s thành %s từ %s\n"
> > mình nghĩ nên sửa lại thành "đã thay đổi quyền sở hữu của %s từ %s
> > thành %s\n" thì đúng hơn .
> Chuyển như bác đề nghị thì phải thay đổi mã nguồn nếu không sẽ sai.
> Nguyên mẫu ban đầu:
>  msgstr "đã thay đổi quyền sở hữu của %s thành %s từ %s\n"
> Tham số thứ nhất là đối tượng cần thay đổi ownership.
> Tham số thứ hai là owner cũ.
> Tham số thứ ba là owner mới.
> Nếu bạn chuyển thành:
> "đã thay đổi quyền sở hữu của %s từ %s thành %s\n".
> Thì khi thay các tham số vào sẽ khác ý nghĩa ban đầu.--
I am ... 5 dog years old.