[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] xin tài trợ cho dự án biên dịch tài liệuThắc mắc: biên dịch Tài liệu là làm gì?

On Wednesday, January 30, 2013, Anh K. Huynh wrote:

    | Thư gửi chung cho nhiều người. Vui lòng không
    | chọn REPLY ALL vì nhóm thư có thể từ chối thư
    | của bạn. Cảm ơn.

Chào nhà tài trợ vàng tương lai,

ArchLinuxVn đang thực hiện dự án
        https://groups.google.com/group/archlinuxvn/browse_thread/thread/78876fb3a9890416

để biên dịch một số tài liệu của systemd. (Chi tiết và tranh cãi về
điều này xin vui lòng mở chủ đề riêng hoặc tham gia ở chủ đề trong link
trên.)

Dự kiến ban đầu là một bạn tham gia chính, nhưng nay có nhiều bạn muốn
tham gia biên dịch khoảng 20 bài tài liệu về `systemd` :) Đây là điều
rất đáng khích lệ.

Mình viết thư này để mọi người có thể có chút tiền, quà ,... để tặng
lưu niệm cho các bạn tham gia dự án. Trước hết mình cần sự cam kết của
các bạn, còn chi tiết sẽ thảo luận sau đề phòng trường hợp "quá nhiều"
$ ;)

Đã có: một em Raspberry dòng 1 (trị giá <= 1 tr :D) của kỳanh (ghi chú:
mình cũng sẽ tham gia biên dịch và hiệu chỉnh để công bố bản dịch trên
trang chủ. Mình sẽ không nhận tài trợ nào.)

Cảm ơn mọi người quan tâm (và góp ý)

PS: nếu tài trợ tiền mặt vui lòng gửi vào đây
        http://metakyanh.sarovar.org/banking/

--
I am ... 5 dog years old.

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Saigon GNU/Linux User Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
--
---
Hung. Nguyen Van
Website: http://ethicconsultant.com