[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Thuật ngữ * Re: [saigonlug] xin tài trợ cho dự án biên dịch tài liệuCó bạn nào có cuốn tự điển V-V tốt không tra giúp mình với? Cảm ơn
nhiều.

On Thu, 31 Jan 2013 12:38:07 +0700
Hung Nguyen <[email protected]> wrote:

> Thắc mắc: biên dịch Tài liệu là làm gì?
> 
> On Wednesday, January 30, 2013, Anh K. Huynh wrote:
> 
> >
> >     | Thư gửi chung cho nhiều người. Vui lòng không
> >     | chọn REPLY ALL vì nhóm thư có thể từ chối thư
> >     | của bạn. Cảm ơn.
> >
> > Chào nhà tài trợ vàng tương lai,
> >
> > ArchLinuxVn đang thực hiện dự án
> >
> > https://groups.google.com/group/archlinuxvn/browse_thread/thread/78876fb3a9890416
> >
> > để biên dịch một số tài liệu của systemd. (Chi tiết và tranh cãi về
> > điều này xin vui lòng mở chủ đề riêng hoặc tham gia ở chủ đề trong
> > link trên.)
> >
> > Dự kiến ban đầu là một bạn tham gia chính, nhưng nay có nhiều bạn
> > muốn tham gia biên dịch khoảng 20 bài tài liệu về `systemd` :) Đây
> > là điều rất đáng khích lệ.
> >
> > Mình viết thư này để mọi người có thể có chút tiền, quà ,... để tặng
> > lưu niệm cho các bạn tham gia dự án. Trước hết mình cần sự cam kết
> > của các bạn, còn chi tiết sẽ thảo luận sau đề phòng trường hợp "quá
> > nhiều" $ ;)
> >
> > Đã có: một em Raspberry dòng 1 (trị giá <= 1 tr :D) của kỳanh (ghi
> > chú: mình cũng sẽ tham gia biên dịch và hiệu chỉnh để công bố bản
> > dịch trên trang chủ. Mình sẽ không nhận tài trợ nào.)
> >
> > Cảm ơn mọi người quan tâm (và góp ý)
> >
> > PS: nếu tài trợ tiền mặt vui lòng gửi vào đây
> >         http://metakyanh.sarovar.org/banking/
> >
> > --
> > I am ... 5 dog years old.
> >
> > --
> > [email protected] <javascript:;>
> > http://groups.google.com/group/saigonlug
> > To unsubscribe: <[email protected]
> > <javascript:;>> ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> > Groups "Saigon GNU/Linux User Group" group.
> > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
> > send an email to [email protected]
> > <javascript:;>. For more options, visit
> > https://groups.google.com/groups/opt_out.
> >
> >
> >
> --
I am ... 5 dog years old.