[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd:Đề nghị bác Kiên giải thích. Đến mùng 9 Tết mà không có câu trả lời thoả đáng thì kickban.

On Sunday, February 10, 2013, Anh K. Huynh wrote:
On Sat,  9 Feb 2013 00:08:59 +0100
Kiên Vũ <[email protected]> wrote:

> http://vela.ithinkweb.com/5oihay.php?s=lf

cái gì đây bác? Định hack a e sài gòn lug nhân dịp đầu năm à : ^^


--
I am ... 5 dog years old.

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Saigon GNU/Linux User Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
--
An NGUYEN || System Administrator
Skunkworks.vn